Lĩnh vực hàng hải tập đoàn IDI

Hàng hải là lĩnh vực kinh doanh quan trọng..